Zgłoszenie Produktów sklepowych


Zasady korzystania z formularza:

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla podmiotów pragnących przedstawić swoje produkty ORLEN S.A. Prosimy o kompletne wypełnienie formularza oraz załączenie wymaganych dokumentów.

Zgłoszenia niekompletne lub niezgodne z prawdą nie będą analizowane.

Niniejszy formularz stanowi formę rozeznania rynku i nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ani oferty prowadzenia negocjacji.

ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi firmami w określonym przez siebie czasie i nie jest zobowiązany do nawiązywania współpracy w oparciu o przesłaną przez Firmę ofertę/informacje. Z powyższego tytułu nie przysługują Firmie żadne roszczenia wobec ORLEN S.A.

W przypadku, gdy Firma zamieści w niniejszym formularzu dane lub dokumenty niezgodne ze stanem faktycznym, ORLEN S.A. ma prawo naliczyć Firmie opłatę ryczałtową w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów za nakład pracy z tytułu działań podjętych na etapie weryfikacyjno/przygotowawczym, bez potrzeby wykazywania przez ORLEN S.A. ww. kosztów oraz przedkładania dowodów na ich poniesienie. Opłata zostanie uiszczona przez Firmę w terminie 14 dni od dnia wystawienia noty księgowej (obciążeniowej).

Formularz składany jest w imieniu i na rzecz wskazanej poniżej Firmy. Składając niniejszy formularz wskazana poniżej Firma zgadza się na niniejsze warunki, w tym na ew. uiszczenie ww. opłaty.

1.Informacje szczegółowe o Firmie


Pole wymaganePole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane


Pole wymagane
Pole wymagane

2.Produkty
3.Oświadczenia


Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

4.Załączniki


Klauzula Informacyjna *

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul.Chemików 7(dalej: ORLEN S.A.) kontaktowe numery telefonów: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 0000.

2.Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN S. A. służy następujący adres email:daneosobowe@orlen.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych oraz z korzystaniem przez Pana/Panią z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez ORLEN S.A. w następujących celach:

a)podjęcie działań w celu analizy możliwości podjęcia współpracy/zawarcia i wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną,

b)obsługi, dochodzenia i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

4.Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN S.A. Pana/Pani danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

a)podjęcie działań w celu analizy możliwości podjęcia współpracy / zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pan/Pani stroną,

b)wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości(ustawa o rachunkowości).

c)prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

5.Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym(odbiorcom danych osobowych): w szczególności podmiotom świadczącym usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe, prawne i windykacyjne, zajmującym się doradztwem podatkowym, podmiotom świadczącym usługi fakturowania oraz archiwizacji.

6.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez:

a)okres niezbędny do przeprowadzenia analizy możliwości podjęcia współpracy, jednak nie dłużej niż 3 lata kalendarzowe,

b)okres niezbędny do wykonania umowy,

c)do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa - do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy,

7.Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)prawo do ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),

c)prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d)prawo do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN S.A. zrobi to, tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko, codo tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,

e)prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

8.Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania analizy możliwości podjęcia współpracy oraz zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w ust. 3 a powyżej. Odmowa podania przez Pana/Panią danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

 

* Powyższe informacje dotyczą osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także jako wspólnicy spółki cywilnej.”